Make your own free website on Tripod.com
贊林寺(小布逹拉宮),金碧輝煌,好美的藏式建築!寺頂有好多烏鴉飛過.我地覺得烏鴉不祥,但藏民相反.因為天,水,火,地四葬之一0既天葬,烏鴉亦有功勞的.水葬就靠魚.

路過的喇嘛

龜山公園藏經堂
晚上0既藏族家訪:藏民幫我地圍一條白色紗巾0係頸度.進入前,先飲杯.之後好辛苦.因為藏民燒柴煮酥油茶,好煙好焗,唔少團友都順,走咗.唱歌跳舞玩結婚0既表演,頗吵耳的.不過大陸團0既朋友玩得好開心.我地手上0既小食.其中,類似爆谷0既豆豆,唔錯0既.團友叫咗隻烤全牛($1015) .可能我地黎得唔合時,剛溶雪,耗牛無乜草食,又可能0個隻係BB.無肉食.緊餘0既肉,都烤到變咗咬唔到0既牛肉乾.

入住中甸五星級天界神川大酒店有驚喜.房內藏式0既擺設好有特色.間房仲有K房0既感覺.

Day 3